...

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระบบ << คลิกตอบ >>link สำหรับเข้าทำแบบทดสอบ
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

Url :: https://s.nsru.ac.th/TKeGV

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์