ข้อมูลการติดต่อ


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
0-5621-9100 ต่อ 1501
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
นางสาวกุลดา สวนสลา
0-5621-9100 ต่อ 1506
kunlada@nsru.ac.th