...

Download Banner ประชาสัมพันธ์ ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ลิงก์เชื่อมโยง
http://employ.nsru.ac.th

กราฟสรุปจำนวนการตอบแบบสอบถาม ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2559-2563

วันที่อัพเดตข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา : 20 สิงหาคม 2563

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์